skip to Main Content

ANBI informatie

Dit beleidsplan van de Kattendijke/Drucker Stichting omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting en geeft inzicht in het beheer van fondsen.

Dit plan is opgesteld in het kader van de zogenaamde ANBI-regeling.

1. Profiel van de Kattendijke/Drucker Stichting

De Kattendijke/Drucker Stichting houdt kantoor te Koninginnelaan 11, 1815 JV Alkmaar en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 41.198.760. De stichting heeft geen personeel in dienst en beoogt niet het maken van winst. Het fiscale nummer is 8110.89.344.

2. Doelstelling van de Kattendijke/Drucker Stichting

De Kattendijke/Drucker Stichting heeft als doelstelling het verlenen van financiële steun op filantropische grondslag, daar, waar zulks naar het oordeel van het bestuur doelmatig en verantwoord is.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het verlenen van steun aan in Nederland en daarbuiten gevestigde en aldaar werkzame instellingen op religieus, cultureel en sociaal terrein, terwijl in principe geen steun wordt verleend aan particulieren.

Instellingen die het beogen van winst tot hun doelstelling hebben, komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

3. Activiteiten

De bestuursleden van de Kattendijke/Drucker Stichting voeren de volgende activiteiten uit:

  • minstens vier maal per jaar wordt er een bestuursvergadering gehouden;
  • in de eerste vergadering van het jaar wordt de jaarruimte (dwz de in dat jaar beschikbare financiën voor uitkering) vastgesteld;
  • subsidieaanvragen worden behandeld door het bestuurslid dat ze ontvangt. Deze maakt een korte samenvatting van de aanvraag. Alle samenvattingen gaan naar de administratie, welke deze tot een lijst verwerkt. Vergaderstukken worden een week voor de vergadering toegezonden. Tijdens de vergadering wordt de lijst behandeld. Bestuursleden hebben onderliggende stukken bij zich, mocht er om een extra toelichting gevraagd worden. Vervolgens wordt er besloten om de aanvraag geheel, gedeeltelijk of niet te honoreren voor uitkering.

4. Financiële gegevens

Balans per 31 december

Activa (in €)

2022 2021
Banktegoeden 149.958 149.958
Aandelen/ obligaties 4.554.310 4.554.310
Overige vorderingen 6.046 6.486
Totaal 3.883.542 4.714.340

 

Passiva (in €)

2022 2021
Adri Baanfonds  2.050 3.300
A3 Fonds     300 2.050
Kapitaal 3.881.192 4.708.990
Totaal 3.883.542 4.714.340

 

Staat van Baten en Lasten

Baten (in €)

2022 2021
Dividenden/coupons 40.305 43.238
Verlies 39.080 57.726
Totaal 79.385 100.964

 

Lasten (in €)

2022 2021
Uitkeringen 65.440 86.150
Kosten bank- en vermogensbeheer 7.635 8.018
Bestuurskosten 1.675 1.412
Overige kosten 4.635 5.384
Totaal 79.385 100.964

Toelichting bij de baten en lasten over 2022
Een in voorgaande jaren mogelijk gebleken gedeeltelijke dekking van het verliessaldo door gerealiseerde koerswinsten op effectentransacties kon over 2022 niet plaatsvinden.

5. Beheer van het vermogen

Uitgangspunten:

  • gestreefd wordt om het vermogen in stand te houden;
  • de bestuurders van Kattendijke/Drucker Stichting genieten geen beloning of vergoeding voor het verrichten van hun activiteiten ten behoeve van de stichting. De bestuurders ontvangen wel een onkostenvergoeding van €125,– per jaar;
  • de stichting stelt jaarlijks een jaarverslag op;
  • de stichting ontvangt rente op bankrekeningnummer NL39GILL0212013807 t.n.v. Kattendijke/Drucker Stichting te Alkmaar;
  • de indirecte kosten worden zo minimaal mogelijk gehouden en hebben louter betrekking op uitgaven voor bankadministratie- en overboekingskosten, kosten van boekhouding en controle daarop, eventuele reiskostendeclaraties en overige kleine onkostendeclaraties. Deze bedroegen in 2021 €6.270,55, waaronder inbegrepen voornoemde onkostenvergoeding der bestuursleden.

6. Besteding van het vermogen

  • De Kattendijke/Drucker Stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de hierboven aangegeven werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van de stichting. De stichting zal haar vermogen conform de statutaire doelstelling feitelijk besteden aan haar doelstellingen. In 2021 heeft de Kattendijke/Drucker Stichting aan 290 aanvragers het totaalbedrag van €65.440,– toegekend.
  • Het bestuur zal het CBF-keurmerk niet aanvragen. De jaarlijkse kosten van een dergelijke aanvraag zijn te hoog aangezien er weinig donaties, schenkingen of legaten verwacht worden. De stichting voldoet ruimschoots aan de norm dat de overheadkosten niet meer mogen bedragen dan 25% van de verkregen financiële middelen. De stichting streeft ernaar de overheadkosten onder de 5% te houden.
Back To Top