skip to Main Content

ANBI informatie

Dit beleidsplan van de Kattendijke/Drucker Stichting omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting en geeft inzicht in het beheer van fondsen.

Dit plan is opgesteld in het kader van de zogenaamde ANBI-regeling.

1. Profiel van de Kattendijke/Drucker Stichting

De Kattendijke/Drucker Stichting houdt kantoor te Koninginnelaan 11, 1815 JV Alkmaar en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 41.198.760. De stichting heeft geen personeel in dienst en beoogt niet het maken van winst. Het fiscale nummer is 8110.89.344.

2. Doelstelling van de Kattendijke/Drucker Stichting

De Kattendijke/Drucker Stichting heeft als doelstelling het verlenen van financiële steun op filantropische grondslag, daar, waar zulks naar het oordeel van het bestuur doelmatig en verantwoord is.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het verlenen van steun aan in Nederland en daarbuiten gevestigde en aldaar werkzame instellingen op religieus, cultureel en sociaal terrein, terwijl in principe geen steun wordt verleend aan particulieren.

Instellingen die het beogen van winst tot hun doelstelling hebben, komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

3. Activiteiten

De bestuursleden van de Kattendijke/Drucker Stichting voeren de volgende activiteiten uit:

  • minstens vier maal per jaar wordt er een bestuursvergadering gehouden;
  • in de eerste vergadering van het jaar wordt de jaarruimte (dwz de in dat jaar beschikbare financiën voor uitkering) vastgesteld;
  • subsidieaanvragen worden behandeld door het bestuurslid dat ze ontvangt. Deze maakt een korte samenvatting van de aanvraag. Alle samenvattingen gaan naar de administratie, welke deze tot een lijst verwerkt. Vergaderstukken worden een week voor de vergadering toegezonden. Tijdens de vergadering wordt de lijst behandeld. Bestuursleden hebben onderliggende stukken bij zich, mocht er om een extra toelichting gevraagd worden. Vervolgens wordt er besloten om de aanvraag geheel, gedeeltelijk of niet te honoreren voor uitkering.

4. Financiële gegevens

Balans per 31 december

Activa (in €)

2018 2017
Banktegoeden 316.848 112.820
Aandelen/ obligaties 3.540.739 4.187.228
Lening aan derden 3.568 3.586
Overige vorderingen 2.311 311
Totaal 3.863.484 4.303.945

Passiva (in €)

2018 2017
Adri Baanfonds 20.000 20.000
A3 Fonds 16.000 12.000
Kapitaal 3.837.484 4.271.945
Totaal 3.863.484 4.302.945

Toelichting bij de balans 2018
De banktegoeden bestaan voor bijna €312.000,– uit liquide middelen die onder het vermogensbeheer van de bank vallen. Ruim €5.000,– staat op een gewone rekening courant. Onder de passiva opgevoerde fondsen zijn (als zodanig ‘earmarked’) voor onbepaalde tijd ondergebracht bij de banktegoeden van de Kattendijke/Drucker Stichting.

Staat van Baten en Lasten

Baten (in €)

2018 2017
Dividenden 8.959 29.244
Coupons 499 813
Verlies 274.268 246.422
Totaal 283.726 276.479

Lasten (in €)

2018 2017
Uitkeringen 229.725 221.620
Kosten bank- en vermogensbeheer 46.852 47.976
Bestuurskosten 1.660 1.722
Overige kosten 5.489 5.161
Totaal 283.726 276.479

Toelichting bij de baten en lasten over 2018
Het verlies van de Kattendijke/Drucker Stichting is in 2018 voor een bedrag van €121.519,- gedekt door gerealiseerde winsten in het kader van vermogensbeheer. Hier staat door koersontwikkelingen een negatief beleggingsresultaat tegenover voor een bedrag van €201.456. Het vermogen van de Kattendijke/Drucker Stichting is ten gevolge van een en ander gedaald van bijna €4,3 miljoen op 1 januari 2018 tot ruim €3,85 miljoen op 31 december 2018.

5. Beheer van het vermogen

Uitgangspunten:

  • gestreefd wordt om het vermogen in stand te houden;
  • de bestuurders van Kattendijke/Drucker Stichting genieten geen beloning of vergoeding voor het verrichten van hun activiteiten ten behoeve van de stichting. De bestuurders ontvangen wel een onkostenvergoeding van €125,– per jaar;
  • de stichting stelt jaarlijks een jaarverslag op;
  • de stichting ontvangt rente op bankrekeningnummer 21.20.13.807 t.n.v. Kattendijke/Drucker Stichting te Amsterdam;
  • de indirecte kosten worden zo minimaal mogelijk gehouden en hebben louter betrekking op uitgaven voor bankadministratie- en overboekingskosten, kosten van boekhouding en controle daarop, eventuele reiskostendeclaraties en overige kleine onkostendeclaraties. Deze bedroegen in 2017 €6.804,10, waaronder inbegrepen voornoemde onkostenvergoeding der bestuursleden.

6. Besteding van het vermogen

  • De Kattendijke/Drucker Stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de hierboven aangegeven werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van de stichting. De stichting zal haar vermogen conform de statutaire doelstelling feitelijk besteden aan haar doelstellingen. In 2017 heeft de Kattendijke/Drucker Stichting aan 435 aanvragers het totaalbedrag van €221.620,- toegekend.
  • Het bestuur zal het CBF-keurmerk niet aanvragen. De jaarlijkse kosten van een dergelijke aanvraag zijn te hoog aangezien er weinig donaties, schenkingen of legaten verwacht worden. De stichting voldoet ruimschoots aan de norm dat de overheadkosten niet meer mogen bedragen dan 25% van de verkregen financiële middelen. De stichting streeft ernaar de overheadkosten onder de 5% te houden.
Back To Top