skip to Main Content

Procedure aanvraag

Vanaf 1 januari 2024 zullen wij het doen van uitkeringen hervatten.

Bij het doen van aanvragen voor een bijdrage geldt de volgende procedure. Een aanvraag dient schriftelijk (per post, doch niet aangetekend) bij een bestuurslid naar keuze (zie de pagina ‘Bestuur‘ voor de correcte adressering) te geschieden en dient het volgende te bevatten:

  • een beknopte omschrijving van het te financieren project/activiteit met het gestelde doel;
  • om welk bedrag wordt gevraagd alsmede een begroting (verplicht);
  • een beknopte omschrijving van de instelling;
  • een samenvatting van maximaal 8 regels inclusief een regel bevattende kosten/opbrengsten en tekort, welke u tevens e-mailt in Word naar info@kattendijkedrucker.nl onder vermelding aan welk bestuurslid de aanvraag plus samenvatting is verzonden.

N.B. Wanneer men geen samenvatting plus beknopte begroting bijvoegt en e-mailt of deze is langer dan 8 regels, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Kattendijke/ Drucker Stichting

Wanneer het om het publieksevenement gaat, gaarne de entreeprijs per persoon alsmede het verwachte aantal bezoekers vermelden.

Wij verzoeken u vriendelijk uw aanvraag zonder CDs en DVDs in te dienen. Op fraaie brochures wordt eveneens geen prijs gesteld.

Indien een rechtspersoon (stichting of vereniging) een aanvraag indient, dient een recent bewijs van registratie bij de Kamer van Koophandel te worden meegezonden.

Instellingen die het beogen van winst tot hun doelstelling hebben komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

Men kan eenmaal per twee kalenderjaren een aanvraag indienen.

Men moet er rekening mee houden dat de afwikkeling van de aanvraag tijd in beslag neemt, gestreefd wordt een aanvraag binnen zes maanden af te wikkelen. Er worden tussentijds geen inlichtingen verstrekt over de ingediende aanvraag.

In het geval van een toekenning wordt er maximaal €500,– uitgekeerd, mede afhankelijk van de omvang van het project.

In principe vergadert het Bestuur van de Kattendijke/Drucker Stichting vier maal per jaar in maart, juni, september (deadline 30 augustus 2024) en december.

Back To Top