skip to Main Content

Privacyreglement van de Kattendijke/Drucker Stichting

Waarom dit privacyreglement?
Wij hechten veel belang aan uw privacy en wij zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals per 25 mei 2018 voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacyreglement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacyreglement
In dit privacyreglement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door de Kattendijke/Drucker Stichting en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van haar:

 • bezoekers van de website
 • e-mail adressen voor het ontvangen van de aanvragen en/of
 • een aangegane samenwerking.

De Kattendijke/Drucker Stichting behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig en verwerkt gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
De Kattendijke/Drucker Stichting kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor een financiële bijdrage.

De Kattendijke/Drucker Stichting kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens: zoals door u verstrekte voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Betalingsgegevens zoals rekeningnummers voor het overmaken, danwel incasseren van gelden in verband met een financiële afhandeling.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?
De Kattendijke/Drucker Stichting gebruikt de verkregen persoonsgegevens voor de administratie van aanvragen en daaruit eventuele voortvloeiende betalingen.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
De Kattendijke/Drucker Stichting bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heeft u?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Naast de verantwoordelijke autoriteiten hebben alleen externe dienstverleners die onze stichting helpen bij het aanbieden van onze diensten mogelijk ook toegang tot uw gegevens. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie verwerkt.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
De Kattendijke/Drucker Stichting neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen via info@kattendijkedrucker.nl.

Wijzigingen
Wij kunnen ons privacybeleid wijzigen. Wij adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacyreglement te bestuderen.

Vragen, opmerkingen, klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van dit privacybeleid of over de wijze waarop de Kattendijke/Drucker Stichting omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@kattendijkedrucker.nl.

Back To Top